Magic World

سرور Magic World

محل رای دهی

Magic World

سرور Normal PvP|PvE 100% Fixed

اطلاعات

شناسه 20
دسته بندی World of Warcraft
اشتراک گذاری
وبسایت مشاهده
Ip سرور
نسخه 3.3.53.3.5a
نوع سرورAll ProfessionsBlizzlike

آمار - در این ماه

14 رأی منحصر به فرد
954 بازدید منحصر به فرد
1046 بازدید کل
بازدید کل
بازدید منحصر به فرد
رأی منحصر به فرد