زمان بازنشانی امتیاز ها

سیستم دچار مشکل شده است بعدا امتحان کنید .